Volume 1 Number 1

Published: 28 February 2010


ARTICLES / ARTICOLE


1. Conceperea şi realizarea materialelor didactice: posterul

Designing and creating educational materials: the poster

 

Liliana CIASCAI, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat. Posterul reprezintă atât un instrument de comunicare cât şi unul de instruire şi evaluare. Cadrele didactice şi cercetătorii dar şi reprezentanţii mediilor de afaceri şi media utilizează frecvent posterul. Studiul de faţă îşi propune să prezinte rezultatele unei activităţi de formare realizate cu 28 studenţi ai Facultăţilor de Fizică şi Psihologie şi Ştiinţele educaţiei (nivel licenţă şi master), pe durata a doi ani, având ca scop realizarea şi utilizarea posterului în activitatea didactică (şi nu numai). Studenţii au fost instruiţi cu privire la regulile de realizare/evaluare a posterului. Ca practică, studenţilor li s-a cerut să evalueze postere disponibile din diverse surse respectiv să realizeze asemenea produse, cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau a unor activităţi didactice. Evaluările realizate de studenţi arată interesul pentru evaluarea posterelor dar şi preocuparea sumară a subiecţilor pentru proiectarea corectă a posterului.

Cuvinte cheie. poster; predare; învăţare, evaluare; instrumente.

Abstract. The poster is both a communication tool, and a training and evaluation tool. Teachers, researchers and also business and media representatives frequently use the poster. The present study aims to present the results of a training activities developed with 28 students (Bachelor and Master Degrees) from the Faculty of Physics and Faculty of Psychology and Sciences of Education over two years. The students were trained how to draw, evaluate and use the posters in their future teaching activities. Students learned the rules to be followed to carry out and to evaluate a poster. As practicum, the students were asked to evaluate the posters available from various sources and to carry out such products for scientific or educational activities. Evaluations completed by students show their interest for poster evaluation and their lack of concern for an accurate design of the poster.

Key-words. poster; evaluation; teaching and learning; evaluation tools.

 

P. 1-6                   PDF file

 

 


2. Utilizarea instrumentelor it open source în învăţare

Using open source IT instruments in learning

 

Constantin Predescu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat. Tema lucrării este utilizarea mediilor virtuale în procesul didactic la disciplinele de ştiinţele naturii. Studii recente referitoare la utilitatea folosirii NTIC în activitatea didactică au arătat că aceste mijloace sunt eficiente numai dacă personalul implicat este, pe lângă un bun utilizator, şi conştient de modalitatea efectivă de folosire la disciplinele de specialitate. Prezentarea caracteristicilor mijloacelor IT utilizate în formarea profesională individuală cât şi în discursul didactic, are la bază experienţa unor ţări avansate în acest domeniu (SUA, Suedia, Germania, Olanda etc.), care insistă, în mod deosebit, pe utilizarea sistemelor informatice tip Open Source. Motivul este, pe lângă cel de natură financiară, cel al necesităţii personalizării învăţării. În lucrarea de faţă am urmărit modul în care participanţii la formare recunosc şi utilizează eficient fiecare instrument IT, pornind de la caracteristicile specifice: sincronicitatea comunicării, utilitatea schimbului de idei, rapiditatea învăţării, motivarea formabililor, favorizarea diferitelor tipuri de învăţare. O atenţie deosebită a fost acordată  managementul procesului didactic.

Cuvinte cheie. medii virtuale; platformă educaţională; grup de discuţii; model intuitiv; model construit.

Abstract. The topic of the article is the use of the virtual environments in teaching Natural Sciences. Concerning the usage of the ICT in teaching, recent studies show that these tools are efficient only if the involved staff have not only good computer user skills, but also know how to use ICT in an effective way when teaching their subject. The description of IT resources used in professional self-development and teaching practice was based on the experience of other countries (USA, Sweden, Germany, Netherlands, etc.). In these countries especially the use of  Open Source computer-based-systems and free software packs are promoted. Te focus in this paper is orientated to how the participants to the training recognize and efficiently use every IT instrument, taking into account the special characteristics: the synchronicity of communication, the utility of exchanging ideas, the speed of learning, motivating learners, favoring various learning types. A special interest was given the management of teaching when using IT instruments.

Key-words. virtual environments; educational platform; group of discussions; intuitive model; built model.

 

P. 7-10                   PDF file

 

 


3. Integrarea modelării în strategiile de învăţare activă la biologie. Studiu aplicativ la clasa a IX-a

Integrating modeling in active strategies of learning Biology. Applicative study for 9th grade

 

Irina POP-PĂCURAR, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

Felicia-Doina TIRLA, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat. Preocuparea autorilor pentru integrarea creativă a ideilor şi informaţiilor, stimularea motivaţiei şi activarea gândirii elevilor s-a concretizat prin utilizarea în lecţiile de Biologie a metodelor active printre care, cu rezultate foarte bune, a metodelor gândirii critice. Însă, în cazul subiectelor intuitive, abstracte, mai dificile, cum ar fi structura celulară, procesele microscopice, transmiterea caracterelor ereditare etc., metodele gândirii critice prezintă un neajuns solicitând puternic imaginaţia elevilor în timp ce aceasta nu oferă întotdeauna reprezentări corecte, conforme cu realitatea. Am dorit să suplinim acest punct slab prin folosirea metodei modelării integrată în strategiile de învăţare activă. Utilizând materiale didactice de tipul modelelor care furnizează informaţii pe mai multe căi (vizuală, tactilă, auditivă), elevii pot intui mai bine fenomene, procese care se petrec la scară nepalpabilă, în viaţa de zi cu zi (diviziune celulară, procese din organismele vii etc.). Studiul prezintă rezultatele obţinute de elevi la Biologie, după integrarea modelării în strategiile de învăţare activă, rezultate care s-au dovedit a fi superioare faţă de cele obţinute utilizând metodele tradiţionale.

Cuvinte cheie. gândire critică; învăţare activă; modelare.

Abstract. In order to integrate ideas and information creatively, to motivate students and activate their thinking, we have used in Biology classes a series of active methods, among which the methods of critical thinking, which had very good results. Still, in the case of some intuitive, abstract, more difficult topics, such as cellular structure, microscopic processes, the transmission of hereditary features etc., the methods of critical thinking can be insufficient, because they stimulate students’ imagination, whereas this does not always conform to real, correct representations. We wanted to compensate this weakness through the integration of the model method in the strategies of active learning. By using teaching materials like models that provide information in more ways (visual, tactile, auditory), the students can better infer phenomena, processes that happen at an intangible, everyday life (cellular division, processes inside the living organisms etc.). In this study we shall present the results obtained by students in the Biology class after introducing the model technique in the active learning strategies, results which have proved to be superior to those obtained by traditional methods.

Key-words. critical thinking; active learning; model technique.

 

P. 11-20                   PDF file

 

 


4. Utilizarea jucăriilor şi a calculatorului în învăţarea fizicii

Learning Physics by using toys and the computer

 

Constantin Predescu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

Maria Vinţeler, Şcoala „Constantin Brâncoveanu”, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat. Jucăriile se potrivesc foarte bine modului constructivist de învăţare, promovând în activitatea didactică o curbă lină a învăţării. Învăţarea depinde de cunoştinţele precedente iar cei care învaţă îşi construiesc propria înţelegere, ideile fiind înţelese prin intermediul relaţiilor lor cu alte idei. Dar şcoala nu este singurul loc unde oamenii învaţă. Mulţi oameni de ştiinţă au descoperit ştiinţa în copilărie prin intermediul jucăriilor. Metoda învăţării cu ajutorul jucăriilor poate fi corelată foarte bine cu metoda proiectului. S-a observat ca jocul „cotidian” formează la copii idei preconcepute care intră în contradicţie cu concepţiile ştiinţifice. Mediile electronice virtuale interactive ajută elevii să-şi corecteze preconcepţiile neştiinţifice. Acestea sunt de obicei naive, dar extrem de persistente. Un mod de a corecta un model mental greşit constă în a-i permite elevului să exploreze modelul folosind o simulare şi a realiza un contrast cu rezultatele ştiinţifice şi cu realitatea. Aceste medii interactive pe calculator sunt de obicei mai bogate dacă au anumite caracteristici ale unui joc. Jocurile pe calculator oferă nişte obstacole ce trebuie trecute, presupun o îndemânare mentală şi oferă un feedback rapid. În lucrarea de faţă prezentăm o corelare între cercetarea-acţiune şi cercetarea narativă.

Cuvinte cheie. mediile electronice virtuale interactive; cercetarea-acţiune; cercetarea narativă, experiment frontal, platformă educaţională.

Abstract. Toys fit well in the constructivist model of learning, having a gentle curve of knowledge achievement. Learners build their own understanding. The ideas are understood through their relationships with other ideas. The learning depends on the previous knowledge. School is not the only place where people can learn. Many scientists have discovered science in childhood, through toys. Learning with toys can be well use with the project method. It was noted that the children ‘daily’ game forms preconceived ideas which are in conflict with the scientific ones. These preconceived ideas are usually naive, but very persistent. The interactive virtual environment helps the students to correct their misconceptions. In order to correct his/her wrong mental model, the student explores a simulated model and achieves the contrast with the scientific results and with reality. These interactive virtual environments are better if they include certain computer game features. The computer games usually have quests that must be accomplished, difficulties that must be passed. Therefore the computer game requires mental skills and offers a quick feedback. The methodology of our didactic study supposes a correlation between narrative-research and action-research.

Key-words. interactive virtual environment; action-research; narrative-research; frontally experiment; educational platform.

 

P. 21-28                   PDF file

 

 


5. Percepţia studenţilor viitori învăţători asupra demersului experimental la Ştiinţe

Perception of the students, future primary school teachers, on the experimental approach to Science

 

Liliana CIASCAI, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

Ioan Zoltan chereji-mach, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat. Studiul de faţă prezintă rezultatele unei investigaţii realizate asupra unui lot de 27 studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, dintre care 18 cadre didactice şi 9 studenţi. Rezultatele obţinute arată că subiecţii valorizează rolul observaţiei experimentale în însuşirea cunoaşterii ştiinţifice. De asemenea, rezultatele confirmă faptul că, în ciuda folosirii ambigue a denumirii „experiment”, în loc de „observaţie sistematică”, 13 subiecţi cunosc diferenţa dintre experiment şi observaţie sistematică. Majoritatea acestora arată însă că nu folosesc experimentul ştiinţific în activitatea didactică. În încheie sunt formulate un set de recomandări adresate conceptorilor de curriculum şi Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru revizuirea curriculum-ului învăţământului preşcolar.

Cuvinte cheie. observaţia experimentală (orientată / neorientată, pasivă / provocată, empirică / sistematică); experiment (ştiinţific, didactic); chestionar.

Abstract. Our study discus the results of the pedagogical experiment done with 27 students of the Psychology and Education Sciences faculty of Babeş-Bolyai University, among them 18 preschool or primary school teachers and 9 students. The results show that: the subjects know the value of the experimental observation; among them, a number of 13 students can discriminate between “scientific experiment” and “systematic (experimental) observation”, despite the ambiguous use of the nomenclature; with some exceptions, they do not use or do not use properly the scientific experiment in their didactic activity. We suggest some recommendation to the curriculum managers and Teacher Training Institutions to revise the preschool curriculum.

Key-words. experimental observation (guided / non-guided, passive / aroused, empirically / systematically ); experiment (scientific, didactic); test.

 

P. 29-36                   PDF file

 

 


6. Valorificarea internetului ca resursă educaţională în învăţământul primar

Use of the Internet as a teaching resource in primary school

 

Ioana MAGDAŞ, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat. Publicat în anul 2001, raportul Eurydice intitulat Indicatori de bază asupra implementării tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în sistemele educaţionale europene scoate în evidenţă faptul că procentul profesorilor care utilizează internetul este mai mic decât procentul celor care utilizează calculatorul în procesul educaţional. Pornind de la această observaţie considerăm necesară familiarizarea profesorilor cu modalităţile prin care poate fi utilizat Internetul în procesul didactic, de aceea în articolul de faţă am evidenţiat posibile tipuri de astfel de activităţi precum şi o listă selectivă de adrese electronice utile profesorilor din învăţământul primar. O concluzie a acestui articol este aceea că Internetul poate fi o resursă educaţională valoroasă dacă profesorii ştiu cum să îl valorifice.

Cuvinte cheie. raportul Eurydice; Internet; cursuri online; activităţi didactice.

Abstract. The Eurydice report Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems realized between 2000 and 2001 prove that the percent of the teachers who use the Internet in the classroom is less than the percent of those teachers who use the computers. Starting from this observation we consider necessary to familiarize teachers with the ways of using the Internet during classroom activities. We organized this article in four parts. In the first part we observe that the presence of the information communication technology in the real life make that computers interfere between the traditional couple: teacher-students. In the second part we present some details of the Eurydice report. In the third part we present the history and the utility of the Internet in the real life. As a conclusion of all these consideration, in the last part we give few examples of incorporation the Internet in the classroom activities. Some of these activities are: online contests, long distance contests, online courses, group activities, Internet searching activities, the realization of essays, projects by using information from Internet. A conclusion of this article is that the Internet can be a valuable educational resource if teachers know how to take advantage of it.

Key-words. Eurydice report; Internet; online courses; classroom activities.

 

P. 37-42                   PDF file

 

 


7. Let’s learn English through mobile phones

 

Ildikó PŠENÁKOVÁ, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Orsolya HEGEDŰS, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

 

Abstract: The paper deals with the possibilities of using mobile devices in education. Due to these devices a new form of teaching has appeared the so-called m-learning. Authors focused on utilizing m-learning in teaching English language since this foreign language has become the most requested and widespread means of communication all over the world. This paper introduces the results of module planning suitable for m-learning usage with the help of a special program package.

Key words: mobile devices, m-learning, language learning, assessment development

 

P. 43-48                   PDF file

 

 


8. Infiltration of RFID technological knowledge in teaching of informatics teacher MA

 

Tibor RADVÁNY, Eszterházy Károly College, Eger, Hungary

Emőd KOVÁCS, Eszterházy Károly College, Eger, Hungary

 

Abstract. We would like to present in this article how the teaching of informatics teacher MA is built in the Eszterhazy Karoly College. The project lab fits into this training, one of the possible project of which it is, making the acquaintance of RFID technology. We have started a RFID lab with that aim help of being occupied with RFID technological, knowledge of tools and examination of characteristic. This lab plays more role. Very important it should participate in competition projects and it should work in this. Likewise important it fit into teaching the students can get acquainted with this new technological, they can put into practice them and they can research during working. The lab is growing continuous with tools so it is possible the students can work in small group, can make little projects with these tools over the theoretical presentation.

Keywords: RFID, education, informatics teacher MA, lab practise

 

P. 49-54                   PDF file

 

 


9. English Newspapers: Exploring Innovative Methodological Paradigm. A Study into Classroom Dynamics

 

Naveen K MEHTA, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi, India

 

Abstract. Newspapers are considered as one of the most powerful sources of sharing information and enriching knowledge bank. The basic reason of selecting English newspapers as a teaching tool is very pragmatic as English newspapers cover an array of information and knowledge and that too within the reach of our students’ wallet. The English Newspapers can be used as an efficacious teaching tool to improve the language skills of the students. The use of English Newspapers will certainly encourage and motivate the students and help them to sharpen their LSRW (Listening, Speaking, Reading and Writing) skills. The present paper aims to study issues that are interwoven with teaching English through English newspaper in an ESL classroom. 

Key Words: Newspapers, teaching tools, LSRW skills, role- play, interactive Activities etc.

 

P. 55-60                   PDF file

 

 


10. The Importance of Advisory Boards in Undergraduate Chemistry Teaching

Dudley E. Shallcross, University of Bristol, Bristol, UK

Timothy G. Harrison, University of Bristol, Bristol, UK

Nicholas C. Norman, University of Bristol, Bristol, UK

Paul J. Wyatt, University of Bristol, Bristol, UK

 

Abstract:   This paper investigates the usefulness of advisory boards from the perspective of a University Chemistry Department. It is shown that the impact of secondary school teachers on the Teaching Advisory Board contributes positively to maintaining congruence between post-16 pre-university courses and first year undergraduate courses. Several examples are provided where this board has provided valuable direction to the teaching at year 1. For a Chemistry (Science) department it is also important to have an Industrial Advisory Board populated with active industrialists. This board contributes towards the later stages of the degree programme and ensures that graduates are well prepared for employment. A newer advisory board, borne out of the creation of a Centre for Excellence in Teaching and Learning shows how a diverse group can also be an effective advisory board. The key element for success is having well defined terms of reference and clear objectives.

Key words:  industrial, teaching, advisory board, consultation, school-university transition

 

P. 61-66                   PDF file

 

 


PROJECT DISSEMINATION / DISSEMINARE DE PROIECT


1. În lumea minunată a ştiintelor naturii

In the wonderful world of natural sciences

 

Emilia NEGRU, Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Romania

Floriţa TOMA, Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Romania

Rodica POP, Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Romania

 

Rezumat. Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar angrenează copiii, prin activităţile de învăţare propuse, în mai multe domenii de experienţă şi în acelaşi timp asigură unitatea şi echilibrul necesar, prin abordarea fiecărui domeniu atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu întreg curriculum-ul. Privit din această perspectivă, domeniul Ştiinţe ale naturii, care presupune dobândirea de abilităţi şi competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică (observarea, selectarea elementelor semnificative dintre cele irelevante, generarea de ipoteze, conceperea şi realizarea de experimente etc.) - se armonizează cu domeniile psihomotor, estetic, afectiv şi creativ. Astfel, activităţile simple ca observarea unor fiinţe, plante, animale, obiecte din mediul imediat apropiat pot deveni bază pentru coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, pentru abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe - ca elemente de cunoaştere. Ele realizează corelaţia şi cu domeniile estetic, afectiv şi creativ, favorizând trăirile afective, solicitând imaginaţia şi dezvoltând simţul estetic. La Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, la grupa mare de engleză şi la grupa pregătitoare de germană am realizat un demers de abordare integratoare a domeniilor mai sus menţionate, cu durata de o lună. În această perioadă am exersat abilităţile practice ale copiilor în cadrul activităţilor de Ştiinţe. Realizările copiilor, răspunsurile lor personale, imaginative, emoţionale şi acţionale specifice domeniului estetic-creativ ne încurajează să perseverăm, crescând frecvenţa acestor activităţi.

Cuvinte cheie. metoda proiectului; abilităţile practice; Ştiinţele Naturii; sarcini de lucru.

Abstract. The New Curriculum for preschool education, by the proposed learning activities, involves children through learning activities proposed in several areas of experience and at the same time ensures the unity and the necessary balance by addressing each area both in relation to the other, and the whole Curriculum. Seen from this perspective, Natural Science School Subject, which involves the acquisition of skills, abilities and competencies associated with the approaches of scientific research (observation, selection of significant elements of the irrelevant, generate hypotheses, design and implementation of experiments, etc.) – harmonizes with psychomotor, aesthetic, emotional/affective and creative domains. In this way, the simple activities as observing beings, plants, animals, objects from the close environment, could became a basis for the coordination and control of body movements for the motor skills and handling finesse - the elements of their knowledge. These activities make the link with aesthetic, emotional/affective and creative fields, encouraging emotional experiences, requesting imagination and developing the aesthetic sense. In Kindergarten "Ion Creangă" Zalău, we carried out an integrate approach of the mentioned fields, lasting a month. In this period we were practicing and developing the children practice practical abilities/skills during Science. The achievements of children, their personal imaginative, emotional and actionable responses specific to aesthetic-creative area, these all encourage us to persevere, increasing frequency of these activities.

Key-words. project method; practical abilities/skills; Natural Sciences; tasks.

 

P. 67-72                   PDF file

 

 


2. Fizica luminează viaţa

Physics shines the life

 

Mariana Driha, Grupul Şcolar ,,Mihai Viteazul” Zalău, Romania

Doina Pop, Grupul Şcolar ,,Mihai Viteazul” Zalău, Romania

Rodica Damşa, Grupul Şcolar ,,Mihai Viteazul” Zalău, Romania

 

Rezumat. Lucrarea de faţă prezintă aspecte referitoare la cea de a treia ediţie a manifestării intitulate “Fizica luminează viaţa”. Această manifestare dedicată Anului European al Creativităţii şi Inovaţiei” se înscrie în manifestările “Hands on Science”. În contextul acestor activităţi elevii confecţionează artizanal diverse aparate, apelând numai la materiale de uz curent şi reciclabile. Manifestarea descrisă solicită elevilor competenţe complexe, care vizează integrarea cunoştinţelor ştiinţifice, realizând astfel produse funcţionale.

Cuvinte cheie. proiect, fizică.

Abstract. This paper presents some aspects related with the third edition of the project "Physics shine the life". Our project joins the ceremonies of "2009 - The European Year of Creativity and Innovation" and it was promoted by "Hands on Science" Romanian network. In the frame of this project students have manufactured various apparatus and functional models using everyday life materials and/or recyclable materials. These activities require complex competences that refer to integrate scientific knowledge in the process of making these functional products.

Key-words. Project, Physics.

 

P. 73-78                   PDF file

 

 


PhD THESIS ABSTRACT / REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT


1. Analiza comparativă a educaţiei environmentale în Germania şi România

Comparative analysis of environmental education in Germany and Romania

 

Helena-Maria SABO, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România

 

Rezumat. Teza de doctorat are ca subiect o analiză comparativă a educaţiei pentru mediu în România şi Germania. Am abordat această analiză tocmai datorită importanţei majore pe care o au problemele de mediu în întreaga lume. Teza subliniază necesitatea impunerii acestui tip de educaţie în şcoli, în ciuda unor piedici de natură administrativă, politică, economică etc. În cadrul tezei se dezbat probleme de educatie pentru mediu la diferite niveluri, începând cu clasele primare până la cel universitar. Teza se finalizează cu propunerea unui manual pentru învăţământul primar.

Cuvinte cheie: educaţie pentru mediu, interdisciplinaritate, analiză comparativă.

Abstract. The topic of the PhD thesis is a comparative analysis of environmental education in Romania and Germany. We addressed precisely this analysis because of the major importance of environmental issues worldwide. The thesis highlights the need to impose this type of education in schools despite of some administrative, political and economical obstacles. Here I discuss issues of environmental education at various levels, starting with primary school to university. The thesis concludes with the proposal of a manual for primary education.

Key-words: environmental education, interdisciplinary, comparative analysis.

 

P. 79-82                   PDF file

 

 


BOOK DISSEMINATION / DISEMINARE DE CARTE


1. CIASCAI Liliana, FLORIAN Aurelia-Daniela, FLORIAN Gabriel, 2008. Elemente de didactica ştiinţelor naturii şi a disciplinei „Ştiinţe ale naturii”. Modele şi cercetări. Craiova: Editura Sitech, 156 pag., ISBN 978-973-747-823-8

 

Liliana CIASCAI, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România

 

Rezumat. Lucrarea autorilor conf. Dr. Liliana CIASCAI (coordonator, doctor în Pedagogie), profesor Aurelia-Daniela FLORIAN şi profesor Gabriel FLORIAN (doctor în Ştiinţele Educaţiei), propune cititorilor, profesori, elevi sau părinţi, o interesantă incursiune în domeniul didacticii ştiinţelor naturii.  Cartea oferă informaţii actualizate, studii teoretice referitoare la cunoaşterea ştiinţifică în general şi respectiv la aplicaţiile practice legate de proiectarea învăţării la Matematică şi Ştiinţe. Ea poate fi utilă tuturor cadrelor didactice preocupate de extinderea competenţelor lor profesionale.

Cuvinte cheie. Matematică şi Ştiinţe; carte; profesori.

Abstract. The book proposed by a team of authors composed by Associate Professor Liliana CIASCAI (Editor, Doctor of Pedagogy), Aurelia-Daniela FLORIAN- Physics teacher and Gabriel FLORIAN (Physics teacher, Doctor of Science Education) proposes to the readers, school teachers, students and parents, an interesting travel in the field od science didactics. The book provides rich information, theoretical studies on scientific knowledge in general and on practical applications related to learning design at Mathematics and Natural Sciences. The book will be useful to all teachers concerned with broadening their professional skills.

Key-words. Mathematics and Sciences; book; teachers.

 

P. 83-84                   PDF file

 

 


2. SABO Helena-Maria, 2008. Umwelterziehung – educaţie environmentală în şcoli. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

 

Helena-Maria SABO, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România

 

Rezumat. Lucrarea, propusă de lector Dr. Sabo Helena Maria, reprezintă un valoros material didactic, deosebit de util elevilor dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cartea se adresează în mod special celor care predau discipline din aria curriculară Geografie, Ştiinţe şi Educaţie pentru Mediu – Educaţie environmentală. Prin partea ei teoretică dar şi practică, ea poate fi utilă tuturor elevilor, precum şi cadrelor didactice preocupate de lărgirea competenţelor lor profesionale. Această carte este redactată atât în limba română cât şi în limba germană, fiind considerată una din primele cărţi care abordează educaţia environmentală în şcoli. Caracterul nou este sugestia/folosirea unor linii directoare interdisciplinare.

Cuvinte cheie. Educaţie environmentală; carte; profesori.

Abstract. The work proposed by lecturer Dr. Helena Maria Sabo, is a valuable teaching material, for students and teachers in school education. The book is aimed in particular those who teach the curriculum area: geography, sciences and environmental education. By its’ theoretical and practical chapters, this book can be useful to students and teachers anxious to broaden their professional skills. The book is written so in Romanian and German language, is considered one of the first book addressed to environmental education in schools. The new approach used is: to suggest / to guide, some guidelines are proposed.

Key-words. Environmental education; book; teachers.

 

P. 85-86                   PDF file